Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Upprättat 1.1.2018 

 

1. Registerförare

Nordqvist Oy
Ilvesvuorenkatu 14
01900 Nurmijärvi
Finland

2. Kontaktperson i registerärenden

Nordqvist Oy,
info@nordqvist.fi
puh. +358(0)207 871 710
Riku Nordqvist

3. Registrets namn

Användarregister för Nordqvist Oy:s nätbutik

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)

Personuppgifter som sparas i användarregistret för Nordqvist Oy:s nätbutik används för att sköta kundrelationer och kontakter, för marknadsföring samt för andra nättjänstrelaterade ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Grundläggande uppgifter om de registrerade samlas i registret, t.ex.:
- namn
- adress
- telefon
- e-post

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Registerföraren registrerar de uppgifter om användare av Nordqvist Oy:s nätbutik som användaren själv uppger i samband med att webbsidan används.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret 

Uppgifterna i användarregistret för Nordqvist Oy:s nätbutik sparas i registerförarens system som skyddas med operativsystemets skyddsprogramvara. Åtkomst till systemet kräver användarnamn och lösenord. Systemet är dessutom skyddat med brandväggar och andra tekniska åtgärder. Endast vissa namngivna arbetstagare hos registerföraren har åtkomst till och har rätt att behandla uppgifterna som sparas i registret. Uppgifterna som ingår i registret förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

9. Den registrerades förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda att registerföraren behandlar den registrerades uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar samt för personmatrikel och släktforskning. Förbudet ska vara skriftligt och adresserat till den som ansvarar för registerärenden.

10. Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret och få kopior av uppgifterna. Begäran om granskning ska vara skriftlig och adresserad till den som ansvarar för registerärenden.

Nordqvist Oy/Tietosuoja
Ilvesvuorenkatu 14
01900 Nurmijärvi
Finland

11. Rättelse av uppgifter

Registerföraren rättar till, raderar eller kompletterande registrerade och för behandlingens vidkommande felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade ska kontakta registerförarens registeransvarige för att rätta till uppgiften.