ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä

Nordqvist Oy
Ilvesvuorenkatu 14, 01900 Nurmijärvi

2. Arvonnan al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Arvonnan al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä ker­ro­taan aina ky­sei­sen arvonnan yh­tey­des­sä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. Arvontaan osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä os­ta­mis­ta, ellei arvonnan yh­tey­des­sä ole toi­sin mai­nit­tu.

Jos arvontaan osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Nordqvist Oy:llä oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

3. Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty ky­sei­sen ar­von­nan yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi kos­kaan muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Arvonnan järjestäjä arpoo osallistuneiden joukosta voittajan. Arvontaan osal­lis­tu­jat myön­tä­vät arvonnan jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta arvonnan jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.

5. Facebook/Instagram

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken Facebookissa/Instagramissa. Arvonnan järjestäjä julkaisee voittajan nimen Facebookissa tai Instagramissa arvontapostauksen kommenttiosiossa sekä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa tai Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa arvonnan järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. Mikäli voittajaa ei tavoiteta tai voittaja ei toimita yhteystietojaan viikon kuluessa yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme rekisteriselosteestamme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Nordqvist Oy vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Arvonnan osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Nordqvist Oy:n sekä arvonnan mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit kaikista muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Arvonnan järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan arvonnan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja.

Arvonnan järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, arvonnan järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.